AQUASOL – čištění produktovodů

Činidlo pro čištění produktovodů a dalších ploch kontaminovaných ropnými látkami. 

Popis

AQUASOL – pokyny k používání roztoku činidla

Činidlo AQUASOL je určeno k odstraňování organických látek z pevných povrchů. Doporučené ředění činidla AQUASOL vodou je 1:10 až 1:1500. Použití teplého roztoku zvyšuje účinek činidla AQUASOL.

Koncentrované činidlo AQUASOL nemá žíravé účinky, při styku s citlivou pokožkou a sliznicemi lze očekávat dráždivou reakci. Z těchto důvodů je obal s činidlem AQUASOL označen symbolem a nápisem „Dráždivá látka“.

Fyzikálně chemické vlastnosti činidla AQUASOL:

Koncentrované činidlo AQUASOL je vazká, čirá kapalina žluté až žlutočervené barvy, ředitelná vodou v jakémkoli poměru.

Koncentrované činidlo AQUASOL vykazuje alkalickou reakci, při intenzivním míchání se na povrchu kapaliny tvoří bílá pěna, která v průběhu krátké doby zmizí. Po aplikaci činidla AQUASOL na hladký povrch se vytvoří kluzká vrstva, kterou lze snadno odstranit omytím vodou.

Naředěním činidla AQUASOL vodou v poměru 1:50 – 1:100 získáme pracovní roztok, který lze aplikovat.

Činidlo AQUASOL má zanedbatelný obsah extrahovatelných nepolárních látek.

Koncentrované činidlo, ani pracovní roztoky prostředku AQUASOL nemá ve styku s nepoškozenou lidskou pokožkou agresivní účinky.

Koncentrované činidlo AQUASOL nepodléhá po dobu minimálně tří let skladování fyzikálně chemickým změnám, které by negativně ovlivnily účinnost činidla.

Biodegradovatelnost činidla AQUASOL:

Činidlo AQUASOL je při zajištění základních podmínek biodegradace odbouratelné prakticky ze 100%.

Vzorkování a zkoušení:

Výrobce prostředku AQUASOL ručí za kvalitu dodávaného činidla. V průběhu výroby a před expedicí činidla AQUASOL probíhá u výrobce řada testů při kterých se zjišťuje účinnost rozpouštění testovacích hydrofobních organických látek.

Balení, doprava a skladování:

Činidlo AQUASOL je baleno a distribuováno v polyethylenových uzavřených nádobách o objemu 25 a 50 litrů označených etiketou s uvedením názvu výrobku, datem výroby, objemu náplně, doporučením k skladování, stručným návodem k použití, základními pokyny k manipulaci s činidlem AQUASOL a zásady pro práci s činidlem.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci:

Ochrana zdraví při práci s činidlem AQUASOL:

Koncentrované činidlo  AQUASOL vykazuje  alkalickou  reakci, přičemž alkalita klesá se stupněm ředění činidla do formy pracovních roztoků.

Koncentrované činidlo AQUASOL a pracovní roztoky ředěné do poměru 1:100 mohou dráždit citlivou pokožku, sliznice a oči.

Při manipulaci s činidlem AQUASOL je z výše uvedených důvodů nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky: gumové rukavice ochranné s textilní vložkou, pracovní oděv bavlněný, ochranné brýle či pracovní štít ochranný (používaný např. při práci s kyselinami), pracovní boty gumové (holínky).

Při práci s koncentrovanými a pracovními roztoky činidla AQUASOL nejíst, nepít, nekouřit a po ukončení práce umýt nechráněná místa těla čistou vodou.

V případě zasažení kůže, očí nebo sliznic činidlem AQUASOL omýt postižená místa větším množstvím čisté vody a urychleně vyhledat lékařskou pomoc!

Při požití činidla AQUASOL vypít nejméně 1/2 litru vlažné vody a vyhledat lékařskou pomoc!

Směrnice pro práci s činidlem AQUASOL:

Pracovníci manipulující s činidlem AQUASOL se řídí při práci platnými předpisy a směrnicemi.

Určení prostředku AQUASOL z hlediska manipulace s karcinogenními látkami:

Prostředek AQUASOL nepatří mezi karcinogenní látky ve smyslu Směrnice MZ ČR a hlavního hygienika ČR.

Složení činidla:

Činidlo AQUASOL je tvořeno alkalickým roztokem směsi mastných kyselin a sulfonaftalenu. Biologická odbouratelnost činidla AQUASOL dosahuje prakticky 100%.

Návod k použití:

Činidlo AQUASOL nařeďte vodou a aplikujte na povrch čištěného materiálu stříkáním, nebo natíráním. Po cca 5 – 10 minutách opláchněte čištěný povrch proudem vody. Zbytky činidla a vzniklé odpady shromažďujte ve zvláštních nádobách a likvidujte dle ustanovení příslušných platných předpisů.

Pokyny k manipulaci:

Při manipulaci s činidlem AQUASOL používejte osobní ochranné pomůcky ochranné brýle, nebo štít, gumové rukavice, pracovní oděv, holínky, apod.). Při práci nekuřte, nejezte a nepijte, po skončení práce si umyjte nechráněnou pokožku čistou vlažnou vodou.

Pozor!

Činidlo AQUASOL vykazuje alkalickou reakci, která může vyvolat dráždivou reakci na citlivé pokožce a sliznicích. Chraňte se potřísnění očí a sliznic koncentrovanými roztoky činidla AQUASOL. V případě zasažení omyjte postižená místa větším množstvím vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte nejméně ½ litru vlažné vody a opět vyhledejte ošetření! Chraňte před dětmi!

Bezpečnostní věty:            R 36/38        S21/22/23       S36/37/39   

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „AQUASOL – čištění produktovodů“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.